Tidigare event, aktiviteter och initiativ

Initiativ för psykisk hälsa

Vi tror på ett samhälle där psykisk välbefinnande ligger
högst på agendan. För att nå dit arrangerar vi aktiviteter,
och synliggör initiativ, där olika delar av samhället
utforskar nya vägar och lyfter fram
goda exempel på aktiviteter vi uppskattar!

Arkiv

INNOVATION FÖR PSYKISK HÄLSA November 2022

Ett samhälle som prioriterar välbefinnande –

hur ser det ut och hur når vi dit?

Arrangeras av MindShift Östergötland.
Varje nätverksträff har unikt tema, externa föreläsare och ofta något praktiskt moment.

I dag lever vi i en verklighet som på många sätt går emot grundläggande och djupt mänskliga behov.
Resultatet ser vi i form av psykisk ohälsa med höga sjuktal och en haltande samhällsutveckling som följd. Det här kan vi förändra!
För att bli påminda om och möta de här grundläggande behoven behöver vi skapa ett skifte.

Vi kallar det MindShift!

Nu bjuder vi in till tankeväckande föreläsning som kommer inspirera till förändring och föreläsningen går därför över till en innovationsverkstad där offentlig sektor, näringsliv och representanter från civilsamhälle innoverar tillsammans. Med våra olika kompetenser och expertis kan vi nå både högre och längre, i närtid.
Psykisk hälsa är inte bara vårdens ansvar. Det är vårt gemensamma ansvar!
Välkommen till en eftermiddag med fokus på innovation för psykisk hälsa.

Föreläsning

Niklas Huss
Innovations- och transformationsledare

Med skärpa och allvar beskriver Niklas Huss var vi befinner oss i dag. Han sätter fingret på hur vårt välbefinnande påverkas av de normer, attityder och förväntningar som vi både möter och själva är en del av i alla de miljöer där vi tillbringar vår tid, oavsett ålder. 
Med samma träffsäkerhet målar han upp det skifte som behövs för en hållbar samhällsutveckling, där psykisk hälsa och välbefinnande är en förutsättning. 


Niklas är en engagerande talare och facilitator med förmågan att gå från behov till implementering.
Med bakgrund inom både Skatteverket och försäkringsbranschen har han skapat transformation i traditionella miljöer och är i dag involverad i flera olika initiativ med målet att skapa möten och samverkan som kan förändra världen – Samverket som är en cowork för offentlig sektor, Samhällskontraktet i Mälardalen och även MindShift.

Innovationsverkstad

Med utgångspunkt i en ny och ljusare framtid leder Niklas oss vidare i en strukturerad innovationsverkstad där vi tillsammans genererar idéer inom följande fokusområden


Ett hållbart arbetsliv


Välbefinnande för barn och unga


Trygga livsmiljöer


Som deltagare kan du välja vilken arena du vill bidra med idéer till den här eftermiddagen och det finns också möjlighet att fortsätta att engagera dig i en idé som har fångat dig.
Vi ser fram emot att träffa många olika verksamheter och branscher den här dagen. 
Välkommen!

Vad händer efter innovations-verkstan?

 1. Sist denna eftermiddag och direkt efter innovations-verkstan sker en kort pitch av utvalda idéer/innovationer.
  Här kan man också anmäla sig som nyfiken/intresserad av fortsatt information kring idéen.
 2. Utvecklingsgrupper bildas och leder vid behov förstudier/omvärldsanalys kring idén.
 • MindShift kan stötta och hjälpa till att hitta kontaktvägar där det behövs.
 • Ska idén sedan tas vidare bildas en projektgrupp & projektledare utses.
 • Verksamheterna som här är inblandade är de som ansvarar för att idén blir verklighet.

Åtagande?

Att vara nyfiken var en kreativ idé kan leda är helt förutsättningslöst. Du får i det läget information om nästa steg och kanske är med i en uppstart innan du tar ställning om du ska engagera dig vidare.
Du eller din verksamhet kanske bara ska vara med i uppstart, vara med på vissa delar i det kommande arbetet eller så tar ni täten och har en mer drivande roll. Detta är upp till var och en. Det är dock viktigt att alltid vara öppen och tydlig med hur dina möjligheter i tid & engagemang ser ut om du vill gå vidare i arbetet.

Uppdaterat 2023-01-04

NÄTVERKSTRÄFF September 2022

Psykologisk trygghet –
en förutsättning för hållbar framgång

Arrangeras av MindShift Östergötland.
Varje nätverksträff har unikt tema, externa föreläsare och ofta något praktiskt moment.
Psykologisk trygghet är en förutsättning för välbefinnande och leder till ökad – och hållbar – framgång i olika verksamheter. I den här nätverksträffen utforskar vi i hur en arbetsgrupp eller en organisation aktivt kan jobba med att stärka den psykologiska tryggheten.
Träna existentiella muskler!
Världshälsoorganisationen, WHO, har i sin forskning visat att vårt förhållningssätt till livet självt är något som påverkar vår hälsa.
Genom att träna existentiella muskler, såsom hoppfullhet, meningsfullhet och tillit, kan vi öka det psykologiska kapitalet på individnivå och den psykologiska tryggheten på gruppnivå.
Det handlar om djupt mänskliga behov och dimensioner som redan finns i våra liv, men som ibland tenderar att hamna underst i högen av viktiga saker. 
 1. Hur kan hopp och meningsfullhet konkretiseras i våra moderna liv, tränas och användas som verktyg?
 2. Hur kan verksamheter använda den här kunskapen för att öka den psykologiska tryggheten?

Föreläsare


Lina Asklöv
Beteendevetare och pedagog, föreläsare och utbildare.
Projektledare för
Hållbart arbetsliv, Barnkliniken Linköping. 

Lena Trossö

Undersköterska/barnsköterska på neonatal-IVA,
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Leder samtalsgrupper i existentiell hälsa på arbetsplatsen.

Om föreläsningen

Föreläsningen utgår från WHO:s forskning om den existentiella hälsans betydelse för individers välmående och för att skapa psykologisk trygghet i grupper.

 • Föreläsningen lyfter fram ett exempel på hur en verksamhet – neonatal/IVA i Linköping – har arbetat med existentiell hälsa genom samtalsgrupper.
 • Du får ta del av en psykologisk studie som har genomförts på deltagare i en sådan samtalsgrupp.
 • Efter föreläsningen får du även möjlighet att prova på sätt att främja den existentiella hälsan som kan användas för att stärka psykologisk trygghet.

För dig som..

 • …vill ha nya redskap och tankesätt för att stärka grupp, organisation eller företagskultur.
 • …vill ha kunskap om hur verksamheten kan stärka välbefinnandet och uppnå en hållbar effektivitet.

Välkommen att följa med på resan mot ett mer välmående samhälle!

Nästa nätverksträff hittar du här 

Uppdaterat 2022-09-27

NÄTVERKSTRÄFF Maj 2022

Framgångsrik, lönsam och samtidigt hållbar?

Arrangeras av MindShift Östergötland.
Varje nätverksträff har unikt tema, externa föreläsare och ofta något praktiskt moment.
Det finns ett enkelt svar vad en verksamhet eller ett samhälle behöver för att utvecklas:
Individer som kan prestera!
Prestation är däremot ett ord som ofta skapar stress, oro och en känsla av otillräcklighet.

Vad händer om vi istället fokuserar på det som möjliggör prestation?

Vad händer när en organisation fokuserar på att främja och utveckla individens välmående?

Innehåll

Julia Karhu

Fil.kand i arbets- och organisationspsykologi samt i kognitiv neurovetenskap & master i psykologi

Julia gav oss validerade och konkreta verktyg att arbeta med, för ökat välmående hos individen såväl som gruppen.
Hon har erfarenhet av forskningsarbete kopplat till stresshantering och välmående hos medarbetare och arbetar dagligen inom området som konsult, men även som verksamhetschef för den ideella organisationen Wake Me Up.

Malin Wettre

HR-chef på Stångåstaden AB

Malin berättade hur och varför ett av Linköpings största fastighetsbolag skiftade från ett reaktivt förhållningssätt till proaktivt strategiarbete med de anställdas hälsa och gav konkreta exempel på hur enkelt det kan vara.

För vem?

 • Våra första nätverksträffar kommer framför allt att rikta sig till dig som har en ledande roll i företag, annan verksamhet eller förening som vill förflytta reaktiva förhållningssätt till sjukfrånvaro och ohälsa och istället befästa ett proaktivt arbete för välmående och hållbar utveckling.
 • Nätverksträffarna är också för dig som verkar i en organisation som har ett samhällsuppdrag inom exempelvis social hållbarhet, folkhälsa, eller samhällsbyggnad.

Till nätverksträffarna bjuder vi in representanter från både privat och offentlig sektor och civilsamhället.
Nätverksträffarna riktar sig till personer som arbetar inom exempelvis samhällsutveckling, folkhälsa, hållbarhet, verksamhetsutveckling och HR.

Mål?

Målet är att du ska:

 • Få ny inspirerande kunskap om vad som främjar välbefinnande och psykisk hälsa
 • Få exempel på hur ett proaktivt arbete kan byggas upp i en verksamhet och vilka effekter det ger när medarbetarna mår bra.

Vi hoppas också att träffarna ger dig möjlighet att träffa andra som arbetar med liknande utmaningar, mot samma mål – att höja frisktalen och nå en högre och mer hållbar produktivitet, inom verksamheter, stadsplanering, skola och genom hela samhället.

Vi kommer ha flera nätverksträffar, varje träff har ett unikt tema och röd tråd och det kommer vara ca fyra träffar per år fysiskt. Du är välkommen att vara med när och där det passar dig.

MindShift möjliggör fördjupade kontakter mellan aktörer med olika styrkor och är en plattform för samverkan kring hälsofrämjande insatser, oavsett om det handlar om att synliggöra redan pågående initiativ eller att starta helt nya.

Välkommen att följa med på resan mot ett mer välmående samhälle!

Nästa nätverksträff hittar du här 

Uppdaterat 2022-09-13

TEMADAG

”Hur ska jag hålla som människa?”

Frågan kom för en tid sedan från studenter i 20-25 års åldern. Via sin lärare hamnade frågeställningen hos Mindshift Östergötland.

Det ledde till att MindShift Östergötland tog kontakt med Julia Karhu på Wake me Up och tillsammans planerade vi en fantastiskt spännande temadag för eleverna.

Genom diskussion, praktiska övningar, föreläsning om välmående, psykisk hälsa och reflektioner fick de
– via styrkeprojekt ta fram sina unika styrkor,
– jobba med sina värderingar,
– reflektera och lära sig om självmedkänsla och
– våga drömma!

En verktygslåda inom hållbar hälsa och välmående som vi hoppas de kommer ha stor nytta av när de kliver in i vuxenlivet.

Reflektera:
Vad skulle du vilja skicka för lugnande, stärkande eller peppande mening till dig själv när du var i 20årsåldern?

Uppdaterat 2022-04-20

SAMTALSBANKEN

Ett verktyg för att skapa fler meningsfulla samtal

MindShift Östergötland tog fram Samtalsbanken under pandemin Covid-19.
Samtalsbanken är ett samtalsverktyg som fördjupar relationer, ökar reflektion och stärker band mellan människor. Verktyget hjälper deltagarna med samtalsstrukturen och slumpar fram frågor att prata kring med syft

e om att väcka tacksamhet, hopp, reflektera tillsammans och lära av varandras strategier i livet. Vår ambition är att sänka tröskeln till fler samtal där vi pratar om saker som verkligen betyder något.

Under pandemin var verktyget till en början ett digitalt verktyg man kunde experimentera med på distans i olika målgrupper.

Efter pandemin har verktyget använts inom exempelvis skolor från högstadiet och uppåt, i föreningar, pensionärsträffar och åldersblandade möten och arbetsgrupper.

Ofta får vi återkoppling som att stunden med Samtalsbanken skapade överraskande samtal, glädje, reflektion och häftiga möten. Helt plötsligt såg man varann på ett annat sätt och hade delat något unikt en kort stund.

Gå till Samtalsbanken

SAMTALSGRUPPER

Ett forum för ledare att utvecklas tillsammans

I samtalsgrupperna är ambitionen att skapa ett forum för att byta erfarenheter, bygga nätverk, få inspiration och stärka den gemensamma kompetensen av att leda för psykisk hälsa. Ta chansen att samtala och byta erfarenheter med bland annat Stefan Nyrinder, VD på Länsförsäkringar Östgöta!

läs mer

Goda exempel

PODCAST

Ärliga samtal med Linkura

Vi på Linkura tror att världen behöver fler ärliga samtal. Med en stor portion nyfikenhet och ödmjukhet utforskar vi därför tillsammans med spännande gäster det ärliga samtalet. Vi pratar om ledarskap, självledarskap, hälsa, sårbarhet och mod. Och säkert en hel del annat. Välkommen att lyssna!

Till podden

WEBINAR

Ebbetalks av Sankt Kors

Erik Pettersson som är leg. psykolog och organisationskonsult delade vid en föreläsning med sig av ett beteendepsykologiskt perspektiv på hur du kan skapa ökad motivation och arbetsglädje för dig själv och din arbetsplats. Hela föreläsningen och frågestund finns att ta del av även i efterhand!

till webinariet